3-6 anys: Sensibilització musical

Sensibilització musical

La sensibilització musical té com a objectiu apropar els infants a la música d’una manera vivencial i lúdica a través dels seus sentits, el seu cos i la seva veu. 

En aquest etapa de 3 a 5 anys l’infant és molt receptiu i té molta curiositat pel món sonor que l’envolta. aquest fet fa que sigui el moment idoni per iniciar-lo a l’aprenentatge musical.

La dedicació horària serà de dues sessions de 45 minuts a la setmana.

Sensibilització està organitzat en tres cursos: Sensi 3, Sensi 4 i Sensi 5. En el curs de Sensi 5 tindrem especial cura en l’orientació dels alumnes per tal que coneguin els diferents instruments de l’escola i puguin així triar l’instrument que voldran tocar a 1r curs de nivell elemental.

A l’aula treballem els següents aspectes:

Qualitats del so: Descobrim les diferents característiques del so ( fort/fluix, so/silenci, agut/greu, llarg/curt)

Educació de l’oïda: Discriminarem diferents timbres de veu i instruments, sons d’animals i de la natura. També treballarem les notes amb campanes afinades.

Ritme i pulsació: Coneixerem, reproduirem, discriminarem i llegirem ritmes bàsics. Acompanyarem les cançons amb diferents instruments de percussió. Treballarem el ritme parlat amb dites i ens acompanyarem amb percussió corporal o instruments de petita percussió.

Cançó, cançó joc i educació de la veu: La veu és el nostre primer instrument i aprendrem a conèixer-la i a utilitzar-la correctament.

  • La cançó serà un dels pilars d’aprenentatge en aquesta etapa educativa, ja que engloba tots els elements musicals ( ritme, melodia, educació de l’oïda, dinàmica, fraseig, respiració, articulació, expressió), i altres elements generals com el vocabulari i la memòria. Tindrem especial atenció en la utilització de la veu tot tenint cura de la dicció i vocalització, d’una correcta respiració i emissió, així com d’una estimulació que porti a l’infant a jugar amb la seva veu tot descobrint-li els diferents timbres, intensitats, registres i expressivitat.

En el repertori hi inclourem la cançó tradicional i també la d’autor, popular i la cançó joc.

Audició: L’ audició musical enregistrada o en directe formarà part de totes les sessions musicals. Esdevé el mitjà més directe per apropar l’infant a l’univers sonor. A través d’ella farem un treball transversal incloent i reforçant els aspectes treballats a l’aula.

Dansa: En aquesta edat és molt important la comunicació  i expressió corporal. A través de la dansa el nen coneixerà el seu propi cos i en gaudirà. És molt important que connecti amb els seus sentiments i n’expressi les emocions.

Ens mourem d’una manera organitzada i guiada en forma de dansa, però també treballarem el moviment lliure per l’espai.

Música i moviment: És una metodologia que uneix la música i el moviment corporal de manera que l’escolta esdevingui activa. Intentem plasmar amb el moviment allò que està sonant a la música. Utilitzem diferents materials, alguns d’ells en forma de contes.